DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Thanh Nghị, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam

UBND xã Thanh Nghị, Nhà Thờ Bồng Lạng,

 

UBND xã Thanh Nghị

Địa chỉ: Thanh Nghị, Thanh Liêm, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại: 0226 3888 142
UBND xã Thanh Nghị

Nhà Thờ Bồng Lạng

Địa chỉ: CW95+M8R, Unnamed Road, Thanh Nghị, Thanh Liêm, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại:

Place data by Google map