DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Thanh Bình, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam

Thanh Bình, Trung Tâm Y Tế Huyện Thanh Liêm, UBND xã Thanh Bình, Trạm Y Tế Xã Thanh Bình,

 

Thanh Bình

Địa chỉ: Thanh Bình, Thanh Liêm, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại:

Trung Tâm Y Tế Huyện Thanh Liêm

Địa chỉ: FXM4+V94, Xã Thanh Lưu, Thanh Bình, Thanh Liêm, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại: 091 570 82 62

UBND xã Thanh Bình

Địa chỉ: FWRX+4MX, Thanh Bình, Thanh Liêm, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại: 0226 3886 160
UBND xã Thanh Bình

Trạm Y Tế Xã Thanh Bình

Địa chỉ: FWRX+6HP, Thanh Bình, Thanh Liêm, Hà Nam
Điện thoại:

Place data by Google map