DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Ngọc Lũ, H. Bình Lục, T. Hà Nam

UBND xa Ngoc Lu, Chợ Chủ, Trạm Y tế xã Ngọc Lũ,

 

UBND xa Ngoc Lu

Địa chỉ: G3FH+W3V, Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại:

Chợ Chủ

Địa chỉ: G3GH+P2P, Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại:

Trạm Y tế xã Ngọc Lũ

Địa chỉ: G3CM+MWX, Unnamed Road, Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại:

Place data by Google map